Grupa III „Misie”

misie bt

 

Grupa integracyjna

Jest to grupa 5-6 latków.

– pedagog ogólny – mgr Jolanta Francisczok

– pedagog specjalny – mgr Jolanta Monkos

– nauczyciel uzupełniający – mgr Blanka Synowiec

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W PAŹDZIERNIKU 

– Idzie jesień… przez ogród i sad  28.09.2020. – 02.10.2020.

 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku
 • wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli
 • rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części
 • rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rysowanie po śladzie
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.
 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • ilustracyjnych
 • tanecznych
 • przy akompaniamencie instrumentu
 • opowieściach ruchowych
 • z wykorzystaniem niekonwencjonalnych pomocy, np.: gazet, wstążek itp.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • kształtujących postawę ciała
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • z elementem rzutu, chwytu
 • równoważnych
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Idzie jesień… do zwierząt  05.10.2020. – 09.10.2020.  

 • poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku.
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa
 • określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne)
 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat
 • wzbogacanie kącika książki w nowe, zróżnicowane pozycje.
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).
 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego
 • kojarzenie dodawania z przybywaniem elementów, a odejmowania – z ich ubywaniem.
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

– Co z czego otrzymujemy 12.10.2020. – 16.10.2020.

 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, internetu.
 • lepienie: z gliny, masy solnej, masy papierowej, plasteliny, kształtów realnych i kształtów nierealnych.
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

– Idzie jesień… z deszczem  19.10.2020. – 23.10.2020.

 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
 • obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej.
 • obserwowanie zjawisk fizycznych w najbliższym otoczeniu
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.
 • porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi
 • uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach
 • kończenie rysunków według wzoru.
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek.
 • rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.
 • kończenie zdania, np. Co by było, gdyby…?
 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania
 • dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.
 • skupienie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań
 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach utrwalających prawidłową wymowę poszczególnych głosek.
 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układnie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

– Moja rodzina  26.10.2020. – 30.10.2020.

 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu
 • określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
 • odwzorowywanie figur, cyfr, liter zgodnie z podanym wzorem
 • wskazywanie takich samych liter, cyfr.
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • układanie zagadek.
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać
 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych
 • koncentrowanie uwagi w toku naturalnej aktywności.
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.).
 • poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienia ciał stałych (np. śniegu), krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk akustycznych (np. echo), magnetycznych.
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

  MATERIAŁY DO NAUKI ZDALNEJ  

Treść chroniona hasłem

Ta część strony wymaga podania hasła