Opłaty

ptaszek nieb  Pobyt dziecka w przedszkolu

 •  W godzinach od 8:00 do 13:00 zapewniamy 5-godzinny bezpłatny pobyt każdego dziecka w przedszkolu w trakcie którego realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 • Zgodnie z Uchwałą nr. 328/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. opłata za pobyt w przedszkolu, poza godzinami realizacji podstawy programowej, w godzinach 6.00 – 8.00 i 13.00 – 16.00  naliczana jest w minutach w oparciu o system „Punktualny Przedszkolak„.  Stawka za 1 godzinę wynosi 1 zł./ nie dotyczy dzieci 6-letnich.
 • Zniżka -50% przysługuje na drugie i każde następne dziecko oraz dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W celu uzyskania zniżki rodzic jest zobowiązany złożyć wniosek do dyrektora placówki.
 • Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać na nr konta Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3: 90 1050 1142 1000 0023 2475 3355 z dopisanym imieniem i nazwiskiem dziecka do 10 dnia każdego miesiąca.

ptaszek-czer  Wyżywienie dziecka w przedszkolu

 • Przedszkole zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z całodziennego wyżywienia w skład którego wchodzą cztery posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek).
 • Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkolaka wynosi  6,00 zł. i w ciągu roku może ulec zmianie.
 • Opłatę za żywienie należy dokonywać z góry do 10 każdego miesiąca na konto bankowe Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 o numerze: 11 1050 1142 1000 0023 5319 0230 z dopisanym imieniem i nazwiskiem dziecka.
 • Opłata jest równa iloczynowi dziennej stawki żywieniowej oraz liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu,  skorygowanemu o liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu poprzednim,
 • Posiłki przygotowywane są w przedszkolnej kuchni.

ptaszek niebOpłata na rzecz Rady Rodziców

 • W roku szkolnym 2018/2019 opłata na rzecz Rady Rodziców wynosi 110,00 zł:
 • 50,00 zł – na przybory plastyczne – płatne do końca września 2018 r.
 • 60,00 zł – na rzecz Rady Rodziców – płatne w dwóch ratach I do końca października 2018 r. II do końca stycznia 2019 r.
 • Za drugie dziecko oraz za dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych opłata  na rzecz Rady Rodziców wynosi 50%
 • Nr konta bankowego do wpłat :   GETIN Bank SA POK/Lubliniec   59 1560 1049 0000 9200 0002 9178

 

ptaszek czerSkładka na ubezpieczenie

 • Składka na ubezpieczenie  w roku 2018/2019 wynosi 34,00   płatna do 20 września 2018 r. płatna u  wychowawców grup .
 • Informacja o polisie:  Nr polisy 380505
 • Okres ubezpieczenia: 01.09.2018 – 31.08.2019 r.