Grupa IV „Ananaski”

ananaski bez tła

Grupa integracyjna
Jest to grupa 5-6 latków.
– pedagog ogólny – mgr Renata Chodzyńska
-pedagog specjalny – mgr Ewa Monkos
-nauczyciel uzupełniający- mgr Agnieszka Gambuś, mgr Aleksandra Pietrzyk

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W MIESIĄCU – WRZEŚNIU 

„Jesień w parku i w lesie”

Zapraszamy do obejrzenia prac plastycznych, które Ananaski wykonały w grupach. Drzewo jarzębiny powstało poprzez wycinanie, kolorowanie, wydzieranie z kolorowego papieru oraz stemplowanie palcami.

IMG_20200923_063242 IMG_20200923_063246 IMG_20200923_063256

01.09 – 04.09 „Jestem w przedszkolu”

 • doskonalenie umiejętności przedstawiania się,
 • wzajemne poznanie się przez dzieci, próby zapamiętywania swoich imion
 • zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk po wyjściu z toalety, przed posiłkami oraz po powrocie z podwórka
 • integrowanie grupy – tworzenie przyjaznej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
 • wdrażanie do dbania o porządek w miejscu zabaw
 • zapoznanie z Regulaminem korzystania z placu  zabaw
 • utrwalenie kolejnych etapów mycia rąk,
 • doskonalenie umiejętności cięcia nożycami po linii prostej
 • zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę
 • zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich ulubionych zabaw
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania osób po charakterystycznych cechach wyglądu zewnętrznego
 • rozpoznawanie emocji, nazywanie ich oraz wyrażanie za pomocą mimiki twarzy
 • wdrażanie do zauważania emocji u innych i świadomości sytuacji, kiedy się pojawiają – wdrażanie do celebrowania w grupie urodzin dziecka, aby każdy mógł poczuć się w tym dniu kimś wyjątkowym
 • zwrócenie uwagi na to jak należy się zachowywać podczas uroczystości, aby nie sprawiać przykrości innym.
 • rozwijanie procesów analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności pracy mimiką twarzy

07.09 – 11.09 „Nasze przedszkole”

 • omówienie zasad właściwego zachowania się w szatni, utrzymania porządku
 • zapoznanie dzieci z obowiązkami dyżurnych
 • utrwalenie regulaminu bezpiecznego zachowania się na placu przedszkolnym, korzystania z urządzeń terenowych
 • zachęcenie dzieci do pomocy innym i robienia porządków w domu, a w szczególności w swoim pokoju, zwrócenie uwagi na to, iż porządkowanie wcale nie musi być nudne
 • doskonalenie umiejętności kreślenia linii poprzez łączenie kropek
 • kształtowanie umiejętności społecznych (obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, zgodne funkcjonowanie w zabawie, stosowanie form grzecznościowych
 • kształcenie umiejętności dzielenia krótkich rymowanych tekstów na sylaby, ćwiczenia oddechowe
 • kształcenie umiejętności przeliczania przedmiotów
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym
 • posługiwanie się określeniami: nad, pod, przed, na, po prawe, po lewej; dzielenie słów na sylaby oraz ich przeliczanie
 • kształcenie słuchu muzycznego i wrażliwości muzycznej
 • spostrzeganie i wyszukiwanie cyfry 1
 • rozwijanie logicznego myślenia, spostrzegawczości, umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu ( takich jak kształt, barwa, wielkość) w postaci prostych kompozycji
 • zapoznanie ze znakiem oznaczającym drogę ewakuacyjną
 • kształtowanie umiejętności rozumienia informacji przedstawionych w formie symbolu /droga ewakuacyjna – bezpieczne schodzenie po schodach/
 • ćwiczenie szybkiej i właściwej reakcji w sytuacji zagrożenia
 • zapoznanie dzieci ze znaczeniem słów: norma, zasada
 • -utrwalenie piosenki, usprawnienia narządów mowy

14.09 – 18.09 „Ruch drogowy”

 • kształcenie umiejętności tworzenia zdań i dzielenia ich na słowa
 • kształtowanie uwagi i spostrzegawczości podczas zmiany świateł na sygnalizatorze z czerwonego na zielone oraz odwrotnie
 • wdrażanie do bezpiecznego zachowania się na ulicy
 • kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
 • ćwiczenie umiejętności prawidłowego przechodzenia przez jezdnię w miejscach oznakowanych /sygnalizacja świetlna, pasy/ i nieoznakowanych oraz poruszania się po chodniku.
 • ćwiczenie spostrzegawczości, zapoznanie z wyglądem niektórych znaków drogowych tj. przejście dla pieszych, uwaga dzieci, zakaz ruchu rowerom
 • kształcenie umiejętności powtarzania za nauczycielką krótkich fragmentów rytmicznych
 • ćwiczenie spostrzegawczości poprzez łączenie obrazków w pary
 • przygotowanie do nauki czytania, doskonalenie analizy słuchowej
 • kształcenie koncentracji, uwagi, pamięci oraz rozróżniania przedmiotów ze względu na cechę
 • kształtowanie spostrzegawczości i rozwijanie logicznego myślenia podczas układania opowiadania wg kolejności zdarzeń
 • kształcenie umiejętności właściwego zaplanowania przestrzeni na kartce papieru oraz doboru odpowiednich barw
 • zwrócenie uwagi na prawidłowe posługiwanie się narzędziem malarskim /pędzlem/ zwrócenie uwagi na przestrzeganie wspólnie przyjętych zasad próby samodzielnego rozwiązywania zaistniałych podczas zabaw problemów
 • utrwalenie znajomości znaków drogowych tj. droga dla rowerów
 • doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo
 • -zwrócenie uwagi na dokładne rysowanie wzorów poprzez łączenie kropek
 • rozwijanie u dzieci zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacjach pełnych napięć, kształtowanie odporności emocjonalnej
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą cech / kolor, kształt, przeznaczenie
 • rozwijanie umiejętności odwzorowywania
  wyrabianie umiejętności wyrazistego mówienia, budzenie odwagi i śmiałości podczas występów przed grupą
 • doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów w zakresie 5
 • posługiwanie się pojęciami: na, za, obok, przed

21.09 – 25.09 „Jesień w parku i w lesie”

 • zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym
 • kształcenie umiejętności rozróżniania i nazywania kolorów
 • ćwiczenie słuchu fonematycznego, spostrzegawczości
 • zwrócenie uwagi na dokładne osuszanie rąk ręcznikiem
 • rozpoznawanie i nazywanie drzew liściastych, dopasowywanie do nich odpowiednich liści i owoców oraz wskazanie sposobów ich wykorzystania
 • dokładne łączenie przerywanych linii oraz nie odrywanie ręki od kartki podczas rysowania
 • dokonanie umiejętności językowych i komunikacyjnych poprzez tworzenie logicznych wypowiedzi
 • rozróżnianie muzyki wolnej i szybkiej – rozwijanie wrażliwości muzycznej – kształtowanie umiejętności zapisu cyfry 2 oraz zapoznanie ze znakiem graficznym cyfry 2 przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie Przedszkolaka
 • zachęcenie do przebywania na świeżym powietrzu
 • doskonalenie wypowiadania się na określony temat; podjęcie próby wskazania różnic między lasem a parkiem
 • ćwiczenie słuchu fonematycznego, określanie głoski w nagłosie oraz dzielenie słów na sylaby
 • wyszczególnianie grzybów jadalnych i trujących
 • kształtowanie emocjonalnej odporności na pokonywanie trudności, rozwijanie wiary we własne możliwości, przestrzeganie przyjętych zasad gry
 • rozróżnianie strony prawej i lewej oraz części ciała parzystych i nieparzystych

28.09 – 02.10 „Jesień w sadzie”

 • utrwalenie kolorystyki jesieni, kształcenie inwencji twórczej dziecka
 • zapoznanie z literą o O
 • kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, układania schematu wyrazu
 • zwrócenie uwagi na prawidłowy kierunek kreślenia liter oraz prawidłowe trzymanie kredki
 • kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej podczas podziału słów na sylaby i wyodrębniania głosek
 • próba samodzielnego rozwiązywania problemów w sytuacjach konfliktowych
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez zastosowanie znaków matematycznych w działaniach
 • zwrócenie uwagi na poprawność tworzenia zdrobnień pod względem gramatycznym
 • zapoznanie z owocami egzotycznymi, które sprowadzane są do nas z innych krajów
 • wdrażanie do zachowania ostrożności przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych (tylko pod opieką rodziców)
 • uświadomienie znaczenia picia świeżo wyciśniętych soków dla zdrowia (źródło wielu witamin
 • zapoznanie się z ćwiczeniami z przyborem nietypowym
 • utrwalenie układu tanecznego umiejętności poruszania się po obwodzie koła cwałem bocznym,
 • ćwiczenie spostrzegawczości poprzez wyszukiwanie w wyrazach nowo poznanej litery „o”
 • znajomość odżywczych wartości owoców

Treść chroniona hasłem

Ta część strony wymaga podania hasła