PROCEDURA POSTĘPOWANIA RODZICÓW W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KORONAWIRUSA SARS CoV-2 w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 3

informacje – DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI NIE PRZEBYWAJĄ NA KWARANTANNIE, LECZ ZE WZGLĘDU NA ZAMKNIĘCIE PLACÓWKI NIE MOGĄ PRZYJŚĆ DO PRZEDSZKOLA:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-od-9-listopada/2694352

informacje – DLA RODZICÓW,KTÓRYCH DZIECI SĄ OBJĘTE KWARANTANNĄ

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dokumentowanie-kwarantanny-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-w-razie-choroby-i-opieki/2692384

WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublińcu

34 356-32-85, 356-26-74

lub

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia 
+ 48 222 500 115

e-mail: psse.lubliniec@pis.gov.pl

https://psselubliniec.pis.gov.pl/?glowna=4

http://www.wsse.katowice.pl/p,212,koronawirus-sars-cov-2

http://”https://www.gov.pl/web/gis/zasady-odbywania-kwarantanny-i-izolacji-obowiazujace-od-2-wrzesnia-2020-r”

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly/2537033

Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

https://www.gov.pl/web/protegosafe

PROCEDURY COVID-19

 1. PROCEDURA -przyprowadzanie i odbieranie dziecka
 2. Aneks 1 do procedury przyprowadzania i odbierania dziecka
 3. PROCEDURA – bezpieczeństwa
 4. Aneks 1 do procedury bezpieczeństwa podczas zabaw w sali

Zalecenia dla rodziców/opiekunów prawnych podczas pobytu dzieci
w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 3  w roku szkolnym 2020/2021 podczas pandemii

 1. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przestrzegania procedur bezpieczeństwa wg nowego systemu sanitarnego ujętej w powyższej procedurze.
 2. Każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązany przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola poinformować o tym fakcie dyrektora, w celu prawidłowej organizacji pracy przedszkola.
 3. Rodzic/opiekun jest zobowiązany przekazać dyrektorowi lub wychowawcy informację o stanie zdrowia, które są istotne.
 4. Kontakt indywidualny Rodziców z dyrektorem, wychowawcą odbywa się wyłącznie telefonicznie
 5. W nagłych sytuacjach możliwy jest indywidualny kontakt z dyrektorem przedszkola lub wychowawcą po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 6. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe bez objawów chorobowych.
 7. Pomiaru temperatury dziecka  w sposób bezdotykowy będzie dokonywał wyznaczony  pracownik.
 8. Na terenie placówki mogą przebywać tylko zdrowe dzieci,
 9. Rodzice są zobowiązani do szybkiego kontaktu z przedszkolem.
 10. Do przedszkola nie są przyjmowane dzieci jeżeli w domu ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji i stosuje się do zaleceń sanitarnych.
 11. Rodzice są zobowiązani do poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w najbliższym otoczeniu mającym wpływ na bezpieczeństwo dzieci i personelu przedszkola w związku z zapobieganiem COVID -19.
 12. W przedszkolu aż do odwołania obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek, niepotrzebnych przedmiotów oraz pojemników z jedzeniem i piciem.
 13. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, unikania dotykania oczu, nosa i ust częstego mycia rąk wodą z mydłem, nie podawania rąk na przywitanie.
 14. Rodzic / opiekun prawny przed oddaniem dziecka pod opiekę w przedszkolu jest zobowiązany do podpisania stosownych oświadczeń, w tym oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola i czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka jego rodziców/opiekunów prawnych jak innych domowników.

W związku z nowym rozporządzeniem MEiN   z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu  informuje, że są organizowane zajęcia w przedszkolu na wniosek rodziców:

 • rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

rodziców dzieci, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. jest ograniczenie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Dodatkowo, ww. placówki wychowania przedszkolnego będą obowiązane prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS, o ile rodzice tych dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora przedszkola lub szkoły albo osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym rodzice dzieci, którzy spełniają powyższe kryterium tj.:

– dziecko posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

– rodzic zatrudniony w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, a jednocześnie nie mogących zapewnić opieki dziecku zobowiązani są do złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.

Na wniosku należy uwzględnić proponowane przez Państwa godziny  pobytu dziecka w przedszkolu.


Szanowni Rodzice
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3 w Lublińcu wznawia zajęcia opiekuńcze z dniem 20.05.2020 r.
W związku z wytycznymi MEN i GIS liczba dzieci i grup uległa zmniejszeniu, a placówka działać będzie
w reżimie sanitarnym.

UWAGA

WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DEKLARUJĄCYCH POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU W OKRESIE PANDEMII.

INFORMACJE DOT. ZAPISU DZIECKA PODCZAS COVID-19

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że od 20.05.2020 r., nastąpi otwarcie przedszkola dla dzieci, których rodzice zgłosili chęć uzyskania opieki nad dzieckiem w związku z niemożnością połączenia pracy zawodowej z pełnieniem opieki nad dzieckiem.

Godziny funkcjonowania placówki: 6.00-16.00

     W celu zgłoszenia dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są poinformować o tym fakcie drogą mailową sekretariat przedszkola oraz wypełnić stosowne dokumenty (załącznik nr 1, załącznik 2). Komplet dokumentów należy złożyć najpóźniej 1 dzień przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się przy furtce przedszkola.

     Wznowienie zajęć opiekuńczych wiąże się z wprowadzeniem reżimu sanitarnego według wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

     W związku z powyższym prosimy o pełne  podporządkowanie się procedurom bezpieczeństwa i ścisłego przestrzegania zaleceń dotyczących wszelkich aspektów związanych z pobytem dziecka w przedszkolu.

Dla dzieci, które pozostaną z rodzicami w domu w dalszym ciągu na stronie przedszkola  będą przygotowywane propozycje zadań do pracy zdalnej.

Prosimy o przestrzeganie punktualnego odbierania dzieci ze względu na zabiegi dezynfekujące, a także przyprowadzanie dzieci zgodnie z zadeklarowanymi godzinami.

Dziękujemy za dostosowanie się do nowej organizacji oraz  zrozumienie.

Załączniki:

 1. WNIOSEK DO PRZYJĘCIA DZIECKA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
 2. Dekraracja dla rodzica COVID-19
 3. PROCEDURA – bezpieczeństwa COVID-19
 4. PROCEDURA – przyprowadzania i odbierania dziecka COVID-19

Zalecenia dla rodziców/opiekunów prawnych podczas pobytu dzieci w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 3  w okresie pandemii

 1. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przestrzegania procedur bezpieczeństwa wg nowego systemu sanitarnego ujętej w powyższej procedurze.
 2. Każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązany przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola poinformować o tym fakcie dyrektora, w celu prawidłowej organizacji pracy przedszkola.
 3. Rodzic/opiekun jest zobowiązany przekazać dyrektorowi lub wychowawcy informację o stanie zdrowia, które są istotne.
 4. Kontakt indywidualny Rodziców z dyrektorem, wychowawcą odbywa się wyłącznie telefonicznie
 5. W nagłych sytuacjach możliwy jest indywidualny kontakt z dyrektorem przedszkola lub wychowawcą po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 6. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe bez objawów chorobowych.
 7. Pomiaru temperatury dziecka  w sposób bezdotykowy będzie dokonywał wyznaczony  pracownik.
 8. Na terenie placówki mogą przebywać tylko zdrowe dzieci,
 9. Rodzice są zobowiązani do szybkiego kontaktu z przedszkolem.
 10. Do przedszkola nie są przyjmowane dzieci jeżeli w domu ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji i stosuje się do zaleceń sanitarnych.
 11. Rodzice są zobowiązani do poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w najbliższym otoczeniu mającym wpływ na bezpieczeństwo dzieci i personelu przedszkola w związku z zapobieganiem COVID -19.
 12. W przedszkolu aż do odwołania obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek, niepotrzebnych przedmiotów oraz pojemników z jedzeniem i piciem.
 13. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, unikania dotykania oczu, nosa i ust częstego mycia rąk wodą z mydłem, nie podawania rąk na przywitanie.
 14. Rodzic / opiekun prawny przed oddaniem dziecka pod opiekę w przedszkolu jest zobowiązany do podpisania stosownych oświadczeń, w tym oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola i czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka jego rodziców/opiekunów prawnych jak innych domowników.

ZARZĄDZENIA DYREKTORA MPI3-COVID-19

ZARZĄDZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 3  w  LUBLIŃCU sprawie czasowego zawieszenia zajęć  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

06.05.2020

Zarządzenie 4/2020

06.05.2020 Komunikat Burmistrza ws. Zawieszenie działalności przedszkoli miejskich
Drodzy Rodzice!

            W związku z negatywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Lublińcu dotyczącą otwarcia przedszkoli miejskich oraz przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa u pracowników tych placówek, uprzejmie informujemy, że działalność przedszkoli miejskich zostaje zawieszona do 17 maja br., z możliwością przedłużenia.

            W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, informujemy również, że termin otwarcia placówek przedszkolnych uzależniony będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej na terenie naszego miasta i powiatu.

            Rady rodziców wszystkich przedszkoli miejskich w Lublińcu pozytywnie zaopiniowały wydłużenie czasu zamknięcia placówek.

PRZYDATNE INFORMACJE DOT ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

Zachęcamy  Państwa do zapoznania się z nowymi zmianami dotyczącymi dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

ZUS ROZPORZĄDZENIE

04.05.2020 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu
Drodzy Rodzice Poniżej zamieszczamy opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu w sprawie otwarcia żłobków i przedszkoli w powiecie Lublinieckim. OPINIA:  PPIS-opinia
30.04.2020 Komunikat Urzędu Miasta w sprawie otwarcia żłobka i przedszkoli miejskich
Drodzy Rodzice, Dyrektorzy, Wychowawcy, Nauczyciele!

W dniu 30 kwietnia odbyła się wideokonferencja z udziałem burmistrza Lublińca Edwarda Maniury, wiceburmistrz Anny Jonczyk-Drzymały, sekretarza miasta Józefa Korpaka, a także dyrektorów wszystkich przedszkoli miejskich oraz dyrektor żłobka miejskiego w sprawie otwarcia placówek przedszkolnych i żłobka.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. 2020 poz. 652) żłobki pozostają zamknięte do 5 maja, natomiast organ prowadzący może od 6 maja czasowo ograniczyć funkcjonowanie placówki. Podjęliśmy decyzję, że Żłobek Miejski w Lublińcu zostanie otwarty nie wcześniej niż 18 maja br.

Przedszkola, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. 2020 poz. 780) muszą zostać otwarte w dniu 6 maja.

W naszym przekonaniu rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej budzi wiele kontrowersji oraz niepokój o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców oraz pracowników placówek. Nasze obawy o słuszności decyzji ministra, wynikają z faktu, iż obecnie możemy zaobserwować, że łagodzenie obostrzeń powoduje wśród mieszkańców nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny i nadużywanie możliwości poruszania się po mieście. Musimy się upewnić, że nadchodząca „majówka” nie spowoduje znaczącego wzrostu zachorowań w naszym mieście i powiecie. Dla mieszkańców miasta niezwykle istotne powinny być następujące dane dotyczące epidemii COVID-19: – wzrost liczby osób przebywających w kwarantannie domowej i pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; – trzy zgony, w tym dwa w ostatnim tygodniu; – duże ognisko zapalne w największym lublinieckim DPS, który zatrudnia 151 pracowników; – brak jednoznacznie doprecyzowanych i opisanych przez rząd zasad zachowania w planowanych do otwarcia placówkach tzw. ,,wysokiego reżimu sanitarnego” .

Dla nas, samorządowców, miarodajnym jest fakt, że w całej Polsce wzrasta liczba osób hospitalizowanych – jak podaje serwis medyczny Medonet.pl – 16.04. liczba ta wynosiła 2607 osób, dziś ta liczba wynosi już 3012). Dane te budzą niepokój, a także uzasadniają konieczność gruntownego przygotowania się do otwarcia palcówek przedszkolnych, zabezpieczenia dzieci oraz personelu, co w tak krótkim terminie będzie niezwykle trudnym zadaniem.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, burmistrz miasta musi mieć pewność, że wśród personelu placówek przedszkolnych nie ma osób zakażonych koronawirusem. Trudno to jednak ocenić skoro oficjalne komunikaty podają, że 70% zarażonych przechodzi chorobę COVID-19 bezobjawowo. Wydaje się zasadne, aby personel przedszkoli został poddany testom na obecność koronawirusa, dlatego burmistrz zwrócił się do dyrektora Państwowej Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Lublińcu w sprawie przeprowadzenia testów dla pracowników ww. placówek. Istnieje jednak małe prawdopodobieństwo, że w tak krótkim terminie będzie możliwość przeprowadzenia testów i otrzymania wyniku.

Jako przedstawiciele organu prowadzącego oraz dyrektorzy szkół dołożymy wszelkich starań, aby przygotować placówki do otwarcia w czasie trwającej w naszym kraju epidemii choroby COVID-19, m.in. wyposażając personel w środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekujące. Pamiętajmy jednak o tym, jak trudno wymagać od tak małych dzieci przestrzegania restrykcyjnych zasad higieny.

Prosimy Rodziców o rozwagę i odpowiedzialność w podjęciu decyzji o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola czy w późniejszym terminie do żłobka. Dla wszystkich – Rodziców, samorządowców, dyrektorów placówek – zdrowie i bezpieczeństwo dzieci stanowi przecież najwyższą wartość.

Na chwilę obecną nie ma podstaw prawnych, aby wydłużyć termin zamknięcia przedszkoli. Po konsultacjach prawnych jedyną możliwością wstrzymania pracy przedszkoli jest wystąpienie dyrektorów placówek i rad rodziców do organu prowadzącego z wnioskiem o ustalenie przerwy w działalności przedszkola, o czym stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Jeżeli takie wnioski wpłyną do Urzędu Miejskiego do 5 maja br., wówczas uprzejmie informujemy, że wszystkie zostaną rozpatrzone pozytywnie. Wydaje się, że jest to jedyne rozwiązanie w obecnym stanie rzeczy, aby uchronić mieszkańców miasta przed sytuacją zagrożenia ich zdrowia i życia.

Wyrażamy nadzieję, że rząd RP, podejmując decyzje w tak ważnych sprawach, będzie brał pod uwagę sytuację epidemiologiczną w całym kraju, która w przypadku naszego regionu wykazuje wzrostową tendencję zachorowań.

26.04.2020 TERMIN ZAWIESZENIA ZAJĘĆ
Drodzy Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 termin zawieszenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych został przedłużony do 24 maja 2020 r.

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

09.04.2020 TERMIN ZAWIESZENIA ZAJĘĆ
Drodzy Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 termin zawieszenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych został przedłużony do 26 kwietnia 2020 r.

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

24.03.2020 TERMIN ZAWIESZENIE ZAJĘĆ
Drodzy Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 termin zawieszenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych został przedłużony do 10 kwietnia 2020 r.  Jednocześnie przypominamy, że w zakładkach grup na bieżąco są zamieszczane propozycje zabaw i ćwiczeń zgodnie z realizacją podstawy programowej.

Trzymajcie się i dbajcie o Siebie !! Życzymy Wszystkim zdrowia i wytrwałości oraz mile spędzonego czasu w gronie rodzinnym.

#zostańWdomu

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

11.03.2020 ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W ZWIĄZKU Z COVID-19

Drodzy Rodzice! Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach 12 i 13 marca br. w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Natomiast od 16 do 25 marca br. uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół – zawieszone zostają zarówno zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, jak i opiekuńcze. Decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie naszego kraju. Prosimy o monitorowanie kolejnych doniesień na temat powyższej sytuacji, pojawiających się sukcesywnie na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach  oraz stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach: http://www.kuratorium.katowice.pl/.

     Jednocześnie informujemy, że rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

 • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, są objęci ubezpieczeniem chorobowym.
 • Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku  opiekuńczego (14 dni)  nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.
 • Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.
 • Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS zus.pl. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.
 • Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUSU
 • Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.
 • Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek  opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.
 • Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza  z ZUS.
 • Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00. Wydzielimy dwie dedykowane linie: 

– „ulgi i umorzenia dla płatników składek:  gdzie będą mogli uzyskać  informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,

– „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów  oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

Do pobrania:

OŚWIADCZENIE dodatkowy zasiłek opiekuńczy (.pdf)

Przejdź do treści Przejdź do menu