Praca z dzieckiem specjalnej troski

Nasze przedszkole jest placówką integracyjną od 1992 roku. Istotą naszej integracji jest tworzenie środowiska przedszkolnego, w którym mogłyby się bawić i uczyć dzieci o różnym poziomie rozwoju oraz różnym stopniu sprawności psychofizycznej. Celem stworzenia grup integracyjnych w placówce jest włączenie dzieci sprawnych inaczej, dzieci z deficytami rozwojowymi w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków oraz zapewnienia im optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach: poznawczej, fizycznej i społecznej. Tak rozumiana integracja przynosi korzyści zarówno dzieciom zdrowym, jak i tym o specjalnych potrzebach.

Uczestnictwo w życiu grupy rówieśniczej stymuluje rozwój dzieci niepełnosprawnych, a w szczególności uświadamia dziecku jego możliwości, trudności i ograniczenia , chroni dzieci sprawne inaczej przed izolacją, daje im szansę poznawania siebie, docenienia ich mocnych stron. Wykształca motywację i umiejętność pracy nad trudnościami, daje szansę przeżycia całej gamy uczuć związanych z życiem i działaniem w grupie oraz umożliwia rozwój samodzielności życiowej oraz szeroko rozumianej stymulacji poznawczej, fizycznej, społeczno- emocjonalnej.

Dzieci zdrowe dostarczają prawidłowych wzorów ruchowych, zachowania, mowy, a więc odgrywają ogromną rolę wspomagająca w stymulowaniu rozwoju swoich niepełnosprawnych kolegów. Poza tym mają okazję, aby w naturalny i niewymuszony sposób nauczyć się właściwego stosunku do niepełnosprawnych rówieśników. Kontakty z nimi uczą tolerancji dla trudności innych ludzi, szacunku dla chorych i słabości, pomagają pokonać egoizm, rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie maja równe prawa choć mają różne możliwości. Celem przedszkola integrującego dzieci o obniżonych możliwościach jest stworzenie warunków wychowawczych i edukacyjnych, zapewniających wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju wszystkich dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

ORGANIZOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI W NASZEJ PLACÓWCE

Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu „Orzeczenia o kształceniu specjalnym” wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną określającego poziom rozwoju psychofizycznego i stopień jego zdrowia. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje komisja kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora przedszkola. Przedszkole zapewnia dzieciom niepełnosprawnym:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • odpowiednie warunki nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
 • realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 • zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb,
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

Czas pobytu dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu początkowo ogranicza się do 5 godzin dziennie, z możliwością jego wydłużenia, biorąc pod uwagę indywidualną wydolność psychofizyczną dziecka. W celu właściwej realizacji programu pracy z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi zatrudnia się w godzinach dopołudniowych dwóch pedagogów pracujących w grupie jednocześnie.

METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH

Przedszkole wykorzystuje różnorodne programy i metody w taki sposób, aby uwzględniały indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe, emocjonalne i społeczne dzieci oraz aby sprawić im jak najwięcej radości z faktu przebywania z rówieśnikami. Dzieci sprawne inaczej uczestniczą we wszystkich proponowanych formach zajęć na zasadzie dobrowolności, są zachęcane do udziału w zajęciach porządkowych, plastycznych, konstrukcyjnych i zajęciach dydaktycznych, uwzględniając czas trwania poszczególnych form działania od możliwości indywidualnych.

Nauczyciel na podstawie wnikliwej obserwacji dziecka i wskazówek specjalistów opracowuje program dla każdego dziecka, dobierając metody i formy pracy najbardziej wskazane w procesie wychowawczo – dydaktycznym dla danego dziecka. Dodatkowo prowadzone są zajęcia ze specjalistami: psychologiem, logopedą, rehabilitantem ruchowym. Rodzice mogą korzystać z indywidualnych konsultacji z lekarzem.

Przedszkole proponuje liczne formy współpracy z rodzicami:

 • zebrania ogólne i grupowe,
 • indywidualne rozmowy z nauczycielami,
 • konsultacje ze specjalistami,
 • udział rodziców w zajęciach reedukacyjnych,
 • współudział w tworzeniu „Indywidualnego programu usprawniania dziecka”,
 • udział w zajęciach otwartych , „Dniach Otwartych Przedszkola”,
 • udział w uroczystościach i innych imprezach integrujących społeczność przedszkolną,
 • korzystanie z fachowej literatury,
 • udział chętnych rodziców w zajęciach terapii grupowej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzonej przez pedagogów i specjalistów.