Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu informuje,że od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. jest ograniczenie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Dodatkowo, ww. placówki wychowania przedszkolnego będą obowiązane prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS, o ile rodzice tych dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora przedszkola lub szkoły albo osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym rodzice dzieci, którzy spełniają powyższe kryterium tj.:

– dziecko posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

– rodzic zatrudniony w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, 

a jednocześnie nie mogących zapewnić opieki dziecku zobowiązani są do złożenia wniosku do dyrektora przedszkola. Na wniosku należy uwzględnić proponowane przez Państwa godziny  pobytu dziecka w przedszkolu.

Z poważaniem

Janina Obrzud

Przejdź do treści Przejdź do menu